Home | english  | Impressum | Datenschutz | Sitemap | KIT

N. N.

Hybridelektrische Fahrzeuge

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Elektrotechnisches Institut (ETI)
Hybridelektrische Fahrzeuge

KIT Campus Süd
Engelbert-Arnold-Str. 5
Geb. 11.10, Raum 118
D-76131 KarlsruheVeröffentlichungen
Titel Autor Quelle

IEEE Transactions on Industrial Electronics

Jing Ou, Yingzhen Liu, Ronghai Qu, Martin Doppelbauer

IEEE Transactions on Industrial Electronics ( Volume: 65, Issue: 5, May 2018 )

Jing Ou, Yingzhen Liu, Markus Schiefer, Martin Doppelbauer

IEEE Transactions on Magnetics ( Volume: 53, Issue: 11, Nov. 2017 )

Jing Ou; Patrick Breining; Martin Doppelbauer; Markus Schiefer

Drive Systems 2017; 7th VDE/VDI Symposium

Jing Ou,Yingzhen Liu, Martin Doppelbauer

AIMS Electronics and Electrical Engineering, 2017, 1(1)

Jing Ou; Martin Doppelbauer

2016 18th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'16 ECCE Europe)Studentische Arbeiten
Titel Betreuer Bearbeiter

Jing Ou

Hongfei Lu

Yibo Jiang

Jing Ou

Pengju Jiao

Jing Ou

Yang Wang

Jing Ou

Shuangyuan Qin

Jing Ou

Fei Gao

Jing Ou

Dawei Liang